Přejít na hlavní navigaci

Linde Gas a.s.

Pavel BízekU Technoplynu 1324Tel.: 800121121
Praha 9Fax.:
198 00info@linde.com
www.linde-gas.cz

Za dvacet let působnosti na českém trhu se společnost Linde Gas zařadila mezi podniky, které dosahují v českém průmyslu nejvyšší produktivity. Základ k úspěchu položila jedna z nejúspěšnějších privatizací v historii České republiky, k níž došlo formou prodeje firmy zahraničnímu strategickému partnerovi 7. února 1991. Společnost, jejíž aktivity navázaly na činnost společnosti Technoplyn, se stala hlavním dodavatelem technických plynů a aplikací pro český průmysl. V průběhu dvaceti let se podařilo vybudovat moderní průmyslovou společnost, která zaujímá vedoucí postavení ve výrobě a distribuci technických plynů na českém trhu. Dnes společnost zásobuje více než 53 tisíc zákazníků a disponuje 225 prodejnami po celém území České republiky.

Linde Gas a.s. nabízí kromě technických plynů také kompletní sortiment medicinálních plynů pro použití ve zdravotnictví. Tyto plyny jsou zařazeny mezi léčiva, a proto musí být při jejich výrobě dodržovány přísné požadavky kladené na výrobce léčiv a specifické požadavky na analytickou kontrolu výrobků. Produkce plynů pro zdravotnictví je oddělena od výroby ostatních technických plynů, lahvový park je speciálně vyčleněn a lahve pro medicinální plyny mají i odlišné barevné značení. Důvodem je skutečnost, že medicinální plyny významně napomáhají záchraně lidských životů, tlumení bolesti a péči o lidské zdraví.

Nejvýznamnější skupinou produktů, které v oblasti zdravotnictví nabízíme, jsou dýchací plyny. Do jejich sortimentu patří zejména čistý kyslík a směs kyslíku a oxidu uhličitého. Další skupinou medicinálních plynů jsou plyny, které stimulují dýchání. Mezi ně se řadí syntetický nebo stlačený vzduch, směs helia a kyslíku v poměru a také směsi se stabilními izotopy. Složení umělých dýchacích plynů je možno přizpůsobit individuálním okolnostem a požadavkům zákazníka. Většina operací lidského těla se neobejde bez anestetických a narkotizujících plynů. Jejich hlavním úkolem je uvést pacienta do stavu, kdy se snižuje citlivost na bolest. Pro tyto účely se hlavně využívá oxid dusný, zvaný též rajský plyn.

Naše nabídka zahrnuje také medicinální plyny pro spirometrii, chirurgii, medicinální koupele, kryomedicínu a medicinální lasery. Zde se uplatňují především medicinální oxid uhličitý, zkapalněný dusík a laserové plyny.

Výroba a distribuce těchto plynů podléhá legislativě platné pro výrobu a distribuci léčiv, tj. zákonu o léčivech č. 79/1997 Sb. a souvisejícím předpisům. Výrobu a distribuci medicinálních plynů provádějí pouze výrobci a distributoři schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jejich kvalitativní parametry odpovídají platnému Českému lékopisu. Linde Gas a.s. je schváleným výrobcem a distributorem léčiv. Naše procesy výroby a distribuce léčiv odpovídají požadavkům zákona č. 79/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí vyhlášce. Pracovníci ve výrobě a distribuci léčiv jsou proškoleni o správné výrobní a distribuční praxi a výrobní zařízení umožňuje vyrábět léčiva v požadované kvalitě. Všechny výrobní provozy jsou pravidelně kontrolovány jak interně ve společnosti, tak pracovníky SÚKL. Distribuce plynů probíhá částečně přímo z výrobních závodů naší společnosti, ale zároveň i prostřednictvím vybraných smluvních distributorů – prodejních míst.

Další velice důležitou částí společnosti Linde Gas, a.s. je divize Domácí péče (Homecare), která funguje již od roku 1992 a spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice. Tato divize zabezpečuje přístrojovou techniku a servis pro dlouhodobou oxygenoterapii (DDOT), spánkovou terapii, neinvazivní a domácí umělou plicní ventilaci, přístroje a pomůcky pro léčbu astma a dechovou rehabilitaci. V oblasti DDOT jsou používány dva systémy pro dodávku kyslíku pacientům. Prvním a více rozšířeným systémem jsou kyslíkové koncentrátory, tím druhým je dodávka kapalného kyslíku ve speciálních zásobnících, které zabezpečují i mobilitu pacienta. Oba tyto systémy jsou hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami. Jednou z dalších možností jsou i tlakové lahve s kyslíkem pro dýchání- lahve LIV®. Tyto lahve jsou k dispozici v několika velikostech, jak pro použití v domácím prostředí, tak i jako malé přenosné lahve pro zvýšení mobility pacientů. Mobilita pacientů je obecně trendem dnešní doby, proto Linde Gas nabízí i přenosné koncentrátory kyslíku, které jsou napájeny z dobíjecích baterií. Dříve nemyslitelné je tak pro pacienty v domácí péči stále dostupnější – dnes pro ně není problémem prožívat běžné denní radosti i starosti stejně jako zdraví lidé – s mobilními zdroji kyslíku mohou bez problému na nákup či na návštěvu za rodinou.

Ve spánkové terapii se jedná především o přístoje pro diagnostiku syndromu spánkové apnoe ve spánkových laboratořích (screeningové přístroje, polygrafy a polysomnografy) a přístroje pro léčbu poruch spánku (CPAP a BiPAP).

V oblasti neinvazivní plicní ventilace dodáváme ventilátory na JIP oddělení v nemocnicích včetně veškerého příslušenství a nejmladší z terapií, kterou se divize Homecare zabývá je domácí umělá plicní ventilace. Pro léčbu a kontrolu astma dodáváme různé typy inhalátorů, inhalační nástavce a rehabilitační ventily pro účinnou dechovou rehabilitaci.

Zajímavou aplikací medicinálního kyslíku je i léčba Cluster Headache. Linde Gas, a.s. divize Homecare rovněž mnoho let spolupracuje s mezinárodními zdravotnickými organizacemi a zabezpečuje medicinální kyslík, kyslíkové koncentrátory resp. systém Homelox pro pacienty z celého světa při jejich cestách.
Kalendář akcí

Více akcí